Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Mây bay ngang khi bạc mái đầu...(from 6/10/2010)(2)

photo

Dr.Tran Manh Tien and Postgraduate.Pham Thi Xuan Chau at Vietnam National Library,3/2010

Không có nhận xét nào: