Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

"Hoa Ban Trắng " ( HUET: from 5/9/2010 to 21/8/2013)(1a)

photo

What's this photo about?

A title and description can provide essential detail about this photo.

TS.Tran Manh Tien va NCS.Pham Thi Xuan Chau truoc Thu Vien Quoc gia Viet nam,sang thu sau ngay 26/2/2010

Không có nhận xét nào: